Algemene Voorwaarden

Als coach, trainer en mediator:

 • Gaan we zorgvuldig en respectvol om met alles wat er besproken wordt.
 • Doen we alles wat in ons kunnen zit om de cliënt verder te kunnen helpen.
 • Respecteren we de privacy van onze cliënten.
 • Zjin we open en eerlijk in onze bevindingen en verwijzen we eventueel door naar derden. Blijven we onszelf bijscholen om steeds up-to-date te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot het verrichten en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van coaching, trainingen en workshops. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes, de daarop volgende overeenkomsten en de uitgevoerde werkzaamheden.Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.
 • Een overeenkomst tussen cliënt en Harmoniq komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge overeenkomst.
 • Harmoniq kan de overeenkomst gelijk ontbinden indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien een aanvraag voor faillissement of surséance van betaling van de wederpartij wordt ingediend.
 • Harmoniq is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt veertien dagen na het verzenden van de wijziging aan de wederpartij van kracht. Indien de wederpartij binnen deze dagen schriftelijk bezwaar maakt, zullen de eerst uitgegeven algemene voorwaarden van kracht blijven.

 

Inschrijfvoorwaarden (open) training & workshops

 • Inschrijven voor een een training, opleiding of workshop kan via de website van Harmoniq, per email of via invullen van het inschrijfformulier.
 • Indien een persoon een optie op een (open) training/workshop neemt, dan is dat zowel voor Harmoniq als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie of een open training.
 • Indien Harmoniq de inschrijving accepteert, wordt deze per schriftelijk per email bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de training, workshop tot stand.
 • Deelnemer heeft bij totstandkoming van de overeenkomst kennisgenomen van de algemene voorwaarden van Harmoniq.
 • Er is voor de deelnemer een wettelijke bedenktijd van 14 dagen van toepassing.
 • Harmoniq brengt deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer dient de deelnamekosten uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de (open) training/workshop te voldoen.
 • Harmoniq heeft het recht deelnemer bij niet tijdig betalen van de deelnamekosten uit te sluiten voor deelname aan de (open)training/workshop.
 • De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

 

Annulering, verhindering en wijzing (open) training en workshop

 • Bij annulering door deelnemer binnen een maand wordt het totaal bedrag voor de opleiding/workshop in rekening gebracht en dient in zijn geheel te worden voldaan. Alle opzegging dienen schriftelijk of per email te gebeuren. In geval van eerdere annulering wordt het eventueel te retourneren bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.
 • Harmoniq kan tot een week voor aanvang van de training/workshop besluiten om deze niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In geval van annulering door Harmoniq worden alle deelnemers per email op de hoogte gebracht en wordt het eventueel al overgemaakte bedrag binnen 14 werkdagen teruggestort.
 • Harmoniq  heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training te wijzigen

 

Afzegging coach afspraak en trainingsopdrachten bij bedrijven:

 • Coaching wordt tegen het geldende tarief achteraf gefactureerd.
 • Trainingen bij bedrijven worden conform afspraak achteraf gefactureerd.
 • Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet betaling hebben plaatsgevonden.
 • Facturering vindt plaats volgens het geldende of overeengekomen tarief. Tariefsverhogingen worden van te voren schriftelijk aangekondigd.
 • Indien de afspraak of training bij een bedrijf moet worden geannuleerd of verzet dan moet dit minimaal 24 uur van tevoren plaatsvinden anders wordt de afspraak wel in rekening gebracht.
 • Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet betaling hebben plaatsgevonden.
 • Facturering vindt plaats volgens het geldende of overeengekomen tarief. Tariefsverhogingen worden van te voren schriftelijk aangekondigd.
 • Bedragen op de factuur zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van cliënt gemaakt.
 • Verzoek tot betalen van voorschot is mogelijk. We hebben het recht om de werkzaamheden op te schorten als het voorschot niet conform afspraak is betaald.
 • Indien een betaling niet binnen 14 dagen is gedaan volgt een herinneringsfactuur. Bij de tweede herinnering brengen we € 15,00 administratiekosten in rekening.
 • Indien de herinneringsfactuur niet binnen 7 dagen dagen wordt voldaan zal ook een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente in rekening worden gebracht
 • Indien we genoodzaakt zijn om invorderingsmaatregelen te treffen zijn we genoodzaakt de kosten die hiermee gemoeid zijn ten laste te leggen aan de client. Onder deze kosten zijn inbegrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Vertrouwelijkheid:

 • Alles wat wordt besproken is en blijft vertrouwelijk.
 • Alles wat we te weten komen over de client/deelnemer houden we geheim met uitzondering van de omstandigheden hieronder genoemd.
 • Tijdens het werken met onze cliënten zullen we al het mogelijke doen om de veiligheid en het belang van cliënten voorop te stellen.
 • We moeten de geheimhouding echter wel verbreken bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

 • De cliënten/ deelnemers (en indien het een minderjarige betreft de ouders van de cliënt) zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedragingen en uitingen en de gevolgen daarvan voor henzelf en anderen.
 • Betreffende alle adviezen die we geven, geldt dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de wijze waarop deze toegepast worden.
 • Op de rechtsverhoudingen tussen ons en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen ons en de cliënt kennis te nemen.
 • Cliënt zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. We zijn niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is cliënt verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 • Harmoniq is in geen geval aansprakelijk voor meer bedragen dan het bedrag dat Cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien Harmoniq door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren kan de uitvoering worden opgeschort voor de duur van de verhindering of kan de overeenkomst worden ontbonden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 • Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt. Na deze periode hoeft de klacht niet meer in behandeling te worden genomen en wordt client geacht de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.
 • Schade dient zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen na het ontstaan of bekend worden daarvan schriftelijk gemeld te worden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet in voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen jegens Harmoniq na verloop van 1 jaar.

 

Intellectueel eigendom:

 • Alle rechten van intellectueel eigendom m.b.t. door Harmoniq uitgegeven en beschikbaar gestelde werken berusten uitsluitend bij Harmoniq.
 • Niets uit de Harmoniq uitgegeven of beschikbaar gestelde werken mag op enigerlei wijze openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.